MODEL: HSHS
            * 자동감지센서
            * 감지 후 자동 분사방식
            * 원터치 분사량 조절방식
            * 노즐 및 호스 내부 공기 배출기능
            * 송풍 건조 방식
            * 소독액 액위 표시기능
            * 소독액 부족시 알람기능
            * 프리퍼지기능(침전물에 의한 막힘방지와 노즐 건조방지)
구 분 규 격 정 격
가로 세로 높이
HSHS-325 235 220 365 AC220V, 60Hz, 50W
Copyright(c) Since 2003 Hwashin-kitchen.co.kr All rights reserved.
본사/공장 : (12782) 경기도 광주시 고불로 229번지 32 (태전동 474) TEL: 031-761-8887,762-3270 / FAX : 031-762-3276